องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ระมาด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ห่างจากตัวจังหวัดตาก 120 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๖๖.๘๕ ตารางกิโลเมตร
 
 


พุทธศักราช 2493 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ยกฐานะกิ่งอำเภอแม่ระมาศ ของอำเภอแม่สอด เป็น "อำเภอแม่ระมาศ" และต่อมา พุทธศักราช 2500 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง "สุขาภิบาล
แม่ระมาศ" โดยกำหนดพื้นที่ตอนกลาง บริเวณที่ 3 ลำห้วยไหลมาบรรจบกันก่อนไหลลงสู่แม่น้ำเมย
เป็นพื้นที่มีครัวเรือนหนาแน่น พัฒนาเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรก ก่อนยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ในปีพุทธศักราช 2542 ประกอบด้วย 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสันเก้ากอม ชุมชนดอนแก้ว ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนบ้านโฮ่ง ชุมชนดอนมูล และชุมชนห้วยนกแล เนื้อที่รวมประมาณ 1.9 ตารางกิโลเมตร และในปีเดียวกันนั้น ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยให้สภาตำบลแม่ระมาด มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 82 ง ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2542 (หน้า 3 ลำดับที่ 54 ) โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลขะเนจื้อ , ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลแม่จะเรา , ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลแม่จะเรา และ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเมย และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ครอบคลุมเขตปกครองท้องที่ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง , หมู่ที่ 2 บ้านสันแกลลอน , หมู่ที่ 3 บ้านไหล่ท่า , หมู่ที่ 4 บ้านแม่ระมาด , หมู่ที่ 6 บ้านป่าไม้ห้า , หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าตึง , หมู่ที่ 8 บ้านหล่ายห้วย (ส่วนหมู่ที่ 5 บ้านโฮ่ง นั้นอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด) รวมมีพื้นที่ประมาณ 66.85 ตารางกิโลเมตร (หรือเทียบได้เป็นเนื้อที่ 41,781.25 ไร่)
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเมย และประเทศสหภาพเมียนมาร์  
 
 
 
 
 
 


ตำบลแม่ระมาด มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา เป็นพื้นที่ที่เหมาะ แก่การเพาะปลูกบริเวณลุ่มน้ำ เช่น แถบลำห้วยแม่ระมาด
 
 


อาชีพหลัก

เกษตรกรรม ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ทำนา ปลูกข้าวโพด คิดเป็นร้อยละ 75

อุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้กวาดดอกหญ้า คิดเป็นร้อยละ 15

อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 10
รวมทั้งหมด 100
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,945 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,042 คน คิดเป็นร้อยละ 51.17

หญิง จำนวน 2,903 คน คิดเป็นร้อยละ 48.83
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,796 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 88.93 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านต้นผึ้ง 636 627 1,263 524  
2   บ้านห้วยนกแล , สันแกลลอน (บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล) 955 833 1,788 505
  3   บ้านไหล่ท่า (บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล) 166 158 324 222  
4   บ้านแม่ระมาด (บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล) 632 665 1,297 792
  6   บ้านป่าไม้ห้า (บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล) 99 96 195 144  
7   บ้านสันป่าตึง 186 170 356 185
  8   บ้านหล่ายห้วย 368 354 722 424  
    รวม 3,042 2,903 5,945 2,796
หมายเหตุ : ข้อมูลประชากร ครัวเรือน อบต.แม่ระมาด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10