องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ระมาด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 

บทบาทหน้าที่
 
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ ปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบล และกำหนดแบ่งส่วน ราชการภายในออกเป็น ๖ งาน ดังนี้
งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานสารบรรณ

งานบริหารงานบุคคล

งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

งานตรวจสอบภายใน

งานประสานมวลชน

งานอาคารสถานที่และพาหนะ

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานนโยบายและแผน

งานวิชาการ

งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

งานงบประมาณ

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานกฎหมายและคดี

งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

งานข้อบังคับและระเบียบ

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

งานธุรการและวิชาการเกษตรและปศุสัตว์

งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

งานเทคโนโลยีการเกษตร

งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

งานอำนวยการและประสานงาน

งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

งานการประชุม

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานอำนวยการ

งานป้องกันและรักษาความสงบ

งานฟื้นฟู

งานเทศกิจ

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายการรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบ ใบสำคัญ ฎีกางาน เกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆการจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียน คุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดแบ่งส่วนราชการการภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้
งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานการเงิน

งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน

งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

งานเก็บรักษาเงิน

งานประสานมวลชน

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานการบัญชี

งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

งานงบการเงินและงบทดลอง

งานแสดงฐานะทางการเงิน

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานจัดเก็บและประมวลผลรายได้

งานพัฒนารายได้

งานควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

งานสิทธิประโยชน์

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

งานพัสดุ

งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กองช่าง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบ และเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนงานด้าน วิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้
งานก่อสร้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานก่อสร้างและบูรณะถนน

งานก่อสร้างสะพานและเขื่อน

งานธุรการและข้อมูลก่อสร้าง

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานออกแบบและควบคุมก่อสร้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานสำรวจและออกแบบ

งานประมาณราคาก่อสร้าง

งานควบคุมงานก่อสร้าง

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานผังเมือง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานสำรวจและแผนที่

งานวางผังพัฒนาเมือง

งานควบคุมอาคารและผังเมือง

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานการประปา

งานไฟฟ้าสาธารณะ

งานบริการและประสานสาธารณูปโภค

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานทางการศึกษาท้องถิ่น งานส่งเสริมและประสานการศึกษางานส่งเสริม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน ดังนี้
งานบริหารการศึกษา

งานธุรการและข้อมูลการศึกษา

งานส่งเสริมและประสานการศึกษา

งานส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานติดตามและประเมินผล

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม

งานส่งเสริมและประสานงานการศาสนาและวัฒนธรรม

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กองสวัสดิการและสังคม ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาชุมชน งานกีฬาและนันทนาการ งานพัฒนาอาชีพงานส่งเสริม และพัฒนาเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และกำหนด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน ดังนี้
งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

งานกีฬาและนันทนาการ

งานฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ

งานส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

งานธุรการและข้อมูลทั่วไป

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนามัย และสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานควบคุมและจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชนและโรงเรียน งานควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันยาเสพติด งานบริการสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน ดังนี้
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

งานธุรการและสุขาภิบาลทั่วไป

งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมุ

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

งานอนามัยชุมชนและโรงเรียน

งานควบคุมโรคติดต่อ

งานป้องกันยาเสพติด

งานสุขศึกษาและบริการสาธารณสุข

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาด

งานส่งเสริมและเผยแพร่

งานกำจัดขยะและของเสีย

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องแลเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10