หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ ปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบล และกำหนดแบ่งส่วน ราชการภายในออกเป็น ๖ งาน ดังนี้
งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานสารบรรณ

งานบริหารงานบุคคล

งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

งานตรวจสอบภายใน

งานประสานมวลชน

งานอาคารสถานที่และพาหนะ

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานนโยบายและแผน

งานวิชาการ

งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

งานงบประมาณ

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานกฎหมายและคดี

งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

งานข้อบังคับและระเบียบ

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

งานธุรการและวิชาการเกษตรและปศุสัตว์

งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

งานเทคโนโลยีการเกษตร

งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

งานอำนวยการและประสานงาน

งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

งานการประชุม

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานอำนวยการ

งานป้องกันและรักษาความสงบ

งานฟื้นฟู

งานเทศกิจ

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10