หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด
''ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง"
''ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง"

วิสัยทัศน์ อบต.
แม่ระมาด

ศาสนสถานในตำบล
แม่ระมาด

ผลิตภัณฑ์ในตำบล
แม่ระมาด

สนามกีฬา อบต.
แม่ระมาด
ติดต่อ อบต.
055-581-750
อบต.แม่ระมาด
1
2
3
4
5
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.แม่ระมาด 055-581-750  
  Email : maeramad@maeramad.go.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ระมาด จ.ตาก ติดต่อ 055-581-750 , Email : maeramad@maeramad.go.th ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
 
 
 
 
มท 0836.5/609 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  [ 9 มิ.ย. 2551 ]  
มท.0836.5/464 เชิญเข้ร่วมอบรมการดูแลเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 เม.ย. 2551 ]  
นค7583/2549 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530  [ 12 ธ.ค. 2550 ]  
นว7583/2549 บัญชีโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในเขตจังหวัดสงขลา ประจำปี 2549  [ 3 ธ.ค. 2550 ]  
นว0017/ว7714 หารือแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน  [ 3 ธ.ค. 2550 ]  
นค6947/2550 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530  [ 16 ต.ค. 2550 ]  
นค7583/2549 แบบฟอร์มบัตรประจำตัวข้าราชการ  [ 5 ต.ค. 2550 ]  
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
 


ซื้อชุดตรวจโควิด-๑๙ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งท [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมายานพาหนะสำหรับขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมพร [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเ [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารสี ขนาด A๓ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำฉากกั้นพลาสติกกันเชื้อโรค จำนวน ๒๑ ชิ้น [ 17 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนัง) โดยวิธีเฉพาะเ [ 10 พ.ย. 2564 ]จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สปอร์ตเสียงตามสายเชิญชวนให้ [ 9 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแ [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแ [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สปอร์ตเสียงตามสายเชิญชวนให้ [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยก [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้สำหรับการจัดการเลือกตั้งท้ [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแ [ 4 พ.ย. 2564 ]อาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแกลลอ [ 3 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาช [ 2 พ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ จำนว [ 2 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยว [ 29 ต.ค. 2564 ]ซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน [ 29 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 26 ต.ค. 2564 ]

 
 
   
 
 
 

ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สูตรดั้งเดิม

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
 
 
 
 
ทต.อุ้มผาง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย [ 5 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท [ 5 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่ต้าน งานบริการเปลี่ยน-ย้ายมาตรน้ำประปา และงานดูแลความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะริมเมย [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ทต.แม่ต้าน การจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.แม่ต้าน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกสำรวจข้อมูลครัวเรือนประชาชน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ทต.แม่ต้าน นายกฯลงตรวจพื้นที่ตลาดสดเทศบาล [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.ตากออก มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มผู้เสี่ยงสูงที่ต้องแยกกักตัว 14 วัน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.วาเล่ย์ มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนตำบลวาเล่ย์หมู่ที่ 1 บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ 3 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่องค์การบริหารส่ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าสายลวด 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่ระมาด เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้า [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.ทุ่งหลวง เยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.พบพระ สภาเทศบาลตำบลพบพระเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.พระธาตุผาแดง การออกพื้นที่สำรวจข้อมูลครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.พระธาตุผาแดง ถนนชำรุดซอยหลังโรงเรียนบ้านค้างภิบาล [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
 
 
 
เว็บไซต์อบต.แม่ระมาด (13 พ.ย. 2563)    อ่าน 12388  ตอบ 12  
เปิดบริษัทจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ บัญชีรายเดือน สำนักงานบัญชี รับตรวจสอบบัญชี (11 ต.ค. 2564)    อ่าน 60  ตอบ 0  
ข่าวเศรษฐกิจ และบทวิเคราะห์ (11 ต.ค. 2564)    อ่าน 52  ตอบ 0  
 
 
  
 
 
  ท่านมีความพอใจในการติดต่อราชการกับอบต.แม่ระมาดแค่ไหน
  พอใจมากที่สุด
  พอใจ
  ปานกลาง
  ธรรมดา
  ไม่ดี
  ไม่ดีอย่างมาก


 
 
     
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10