หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.แม่ระมาด 055-581-750  
  Email : maeramad@maeramad.go.th  
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ระมาด จ.ตาก ติดต่อ 055-581-750 , Email : maeramad@maeramad.go.th ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
มท 0836.5/609 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 9 มิ.ย. 2551 ]   
มท.0836.5/464 เชิญเข้ร่วมอบรมการดูแลเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2551 ]   
นค6947/2550 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 [ 16 ต.ค. 2550 ]   
นค7583/2549 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 [ 12 ธ.ค. 2550 ]   
นค7583/2549 แบบฟอร์มบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 5 ต.ค. 2550 ]   
นว7583/2549 บัญชีโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในเขตจังหวัดสงขลา ประจำปี 2549 [ 3 ธ.ค. 2550 ]   
นว0017/ว7714 หารือแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน [ 3 ธ.ค. 2550 ]   
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
 


จ้างเหมารถรับ - ส่ง ประชาชนจิตอาสา เดินทางไปราชการ [ 5 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานบ้านไห [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงพระนามาภิไธย ส.ท.) จำนวน ๕๐ ผ [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. ณ บริเวณทางขึ้นร้านศรีไพร หมู [ 28 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๖๙๐ ตา [ 28 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๐-๐ [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อ [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างทำตรายางสำเร็จรูป จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดทำประชาคมทองถ [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จารบี) จำนวน ๑ ถัง โดยว [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยบ้านนายจันทร [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรี [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารงานสำนักงาน อบต.แม่ระมาด โดยวิธี [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างตรวจเช็คโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙ [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิ [ 1 พ.ค. 2562 ]

 
 
   
 
 
 

ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สูตรดั้งเดิม

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
 
 
 
 
ทต.อุ้มผาง -ทดสอบ ระบบ กิจการสภา- [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง -ทดสอบ ระบบ VDO วีดิทัศน์- [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่กลอง ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.อุ้มผาง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและต้นเงิน [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งกระเชาะ อบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.มหาวัน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (งานก่อสรัาง) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาวัน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ท [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.รวมไทยพัฒนา ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่กาษา [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา การประชุม พิจารณาแผนงานโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน โรคชิคุนกุนยา กองทุนหลักประกันสุ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา D - Day รณรงค์การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคชิคุนกุนย [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
   
อบต.พระธาตุ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
 
 
เว็บไซต์อบต.แม่ระมาด (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 11098  ตอบ 12  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0  
 
 
  
 
 
  ท่านมีความพอใจในการติดต่อราชการกับอบต.แม่ระมาดแค่ไหน
  พอใจมากที่สุด
  พอใจ
  ปานกลาง
  ธรรมดา
  ไม่ดี
  ไม่ดีอย่างมาก