หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด
''ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง"
''ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง"

วิสัยทัศน์ อบต.
แม่ระมาด

ศาสนสถานในตำบล
แม่ระมาด

ผลิตภัณฑ์ในตำบล
แม่ระมาด

สนามกีฬา อบต.
แม่ระมาด
ติดต่อ อบต.
055-581-750
อบต.แม่ระมาด
1
2
3
4
5
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.แม่ระมาด 055-581-750  
  Email : maeramad@maeramad.go.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ระมาด จ.ตาก ติดต่อ 055-581-750 , Email : maeramad@maeramad.go.th ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
มท 0836.5/609 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  [ 9 มิ.ย. 2551 ]  
มท.0836.5/464 เชิญเข้ร่วมอบรมการดูแลเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 เม.ย. 2551 ]  
นค7583/2549 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530  [ 12 ธ.ค. 2550 ]  
นว7583/2549 บัญชีโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในเขตจังหวัดสงขลา ประจำปี 2549  [ 3 ธ.ค. 2550 ]  
นว0017/ว7714 หารือแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน  [ 3 ธ.ค. 2550 ]  
นค6947/2550 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530  [ 16 ต.ค. 2550 ]  
นค7583/2549 แบบฟอร์มบัตรประจำตัวข้าราชการ  [ 5 ต.ค. 2550 ]  
 
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว42  [ 12 ม.ค. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ด่วนที่สุด พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว50 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว46  [ 11 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว45 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ม.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว44  [ 11 ม.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว43  [ 11 ม.ค. 2564 ]
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิ [ 4 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิ [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต [ 16 ธ.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต [ 16 ธ.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต [ 16 ธ.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล กอง [ 16 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (กองสาธารณ [ 15 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสร [ 9 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์บันทึกภาพ รหัสครุภัณฑ์ ๔๕๖-๖๐-๐๒ [ 3 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า แบบรถเข็น หมายเลขครุภัณฑ [ 2 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กรวยกระดาษ) จำนวน ๑ ลัง โดยวิธี [ 30 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสร [ 27 พ.ย. 2563 ]จ้างซ๋อมแซมระบบส่งกำลัง(ครัช) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเ [ 27 พ.ย. 2563 ]จ้างทำป้ายไม้อัด จำนวน ๑๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสร [ 27 พ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ [ 25 พ.ย. 2563 ]จ้างทำสมุดบันทึกสุขภาพ จำนวน ๓๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะ [ 25 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสร [ 24 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสร [ 23 พ.ย. 2563 ]

 
 
   
 
 
 

ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สูตรดั้งเดิม

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
 
 
 
 
ทต.อุ้มผาง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 30 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
ทต.บ้านตาก ประกาศเจตนารมน์เทศบาลตำบลบ้านตากสุจริต โปร่งใส จังหวัดตากใสสะอาด2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.นาโบสถ์ ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่ตาว ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน) เรื่อง รับโอน (ย้าย) [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่สลิด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้อง [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.มหาวัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรี [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.มหาวัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเป็นผิวทางแอสฟ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ท้องฟ้า ลงพื้นที่ติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ปล่อยตัวที่ได้รับพระราชอภัยโทษ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.มหาวัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเป [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้องฟ้า [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ขะเนจื้อ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
 
 
 
เว็บไซต์อบต.แม่ระมาด (13 พ.ย. 2563)    อ่าน 11873  ตอบ 12  
ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับท้องถิ่น (13 ธ.ค. 2563)    อ่าน 48770  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 273  ตอบ 0  
 
 
  
 
 
  ท่านมีความพอใจในการติดต่อราชการกับอบต.แม่ระมาดแค่ไหน
  พอใจมากที่สุด
  พอใจ
  ปานกลาง
  ธรรมดา
  ไม่ดี
  ไม่ดีอย่างมาก


 
     
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10