หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด
''ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง"
''ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง"

วิสัยทัศน์ อบต.
แม่ระมาด

ศาสนสถานในตำบล
แม่ระมาด

ผลิตภัณฑ์ในตำบล
แม่ระมาด

สนามกีฬา อบต.
แม่ระมาด
ติดต่อ อบต.
055-581-750
อบต.แม่ระมาด
1
2
3
4
5
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.แม่ระมาด 055-581-750  
  Email : maeramad@maeramad.go.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ระมาด จ.ตาก ติดต่อ 055-581-750 , Email : maeramad@maeramad.go.th ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
 
 
 
 
มท 0836.5/609 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  [ 9 มิ.ย. 2551 ]  
มท.0836.5/464 เชิญเข้ร่วมอบรมการดูแลเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 เม.ย. 2551 ]  
นค7583/2549 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530  [ 12 ธ.ค. 2550 ]  
นว7583/2549 บัญชีโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในเขตจังหวัดสงขลา ประจำปี 2549  [ 3 ธ.ค. 2550 ]  
นว0017/ว7714 หารือแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน  [ 3 ธ.ค. 2550 ]  
นค6947/2550 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530  [ 16 ต.ค. 2550 ]  
นค7583/2549 แบบฟอร์มบัตรประจำตัวข้าราชการ  [ 5 ต.ค. 2550 ]  
 
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ กค. มท 0803.3/ว1246  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8039-8048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1240  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
 


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริ [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างตรวจเช็คระยะ ๑๕๑,๖๙๗ กิโลเมตร พร้อมบำรุงรักษาแ [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดแมลง) ของการศึกษา ศาสนา [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ โ [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ และเครื [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธีเส [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างสำหรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างสำหรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างสำหรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธี [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองการศึกษา ศาส [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้า [ 7 พ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้า [ 6 พ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณซ [ 3 พ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณซ [ 3 พ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยว [ 28 เม.ย. 2564 ]

 
 
   
 
 
 

ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สูตรดั้งเดิม

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
 
 
 
 
อบต.พบพระ การเดินรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย (5) [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่อุสุ การประชาสัมพันธ์รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกประเภท การลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่อุสุ รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกระบาดในหมู่ที่ 5 บ้านป่ะน้อยปู่ ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่สลิด วันที่ 1 - 17 มิถุนายน 2564 กองคลัง อบต.แม่สลิด ออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่สลิด วันที่ 1 - 17 มิถุนายน 2564 กองคลัง อบต.แม่สลิด ออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.พบพระ ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินของกฎหมายพระราชบัญญัติสำรว [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ต้าน งานซ่อมแซมระบบประปา [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ต้าน งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.อุ้มผาง สำรวจลำห้วยมอผาแร่และลำห้วยยะโม่เพื่อปรับปรุงระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เพื่อ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำรึม ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโล [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำรึม กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำรึม ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่หละ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่หละ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและจัดทำบันทึกข้อตกลง [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่หละ ขอเชิญชวนให้ทุกท่านแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ขะเนจื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ได้ ให้การสนับสนุนเต๊นท์ในการจัดตั้งด่านตรวจร่วมฯ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
 
เว็บไซต์อบต.แม่ระมาด (13 พ.ย. 2563)    อ่าน 12159  ตอบ 12  
tadalafil directions (20 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1  ตอบ 0  
กิจกรรมอบต. (10 พ.ค. 2564)    อ่าน 1552  ตอบ 1  
 
 
  
 
 
  ท่านมีความพอใจในการติดต่อราชการกับอบต.แม่ระมาดแค่ไหน
  พอใจมากที่สุด
  พอใจ
  ปานกลาง
  ธรรมดา
  ไม่ดี
  ไม่ดีอย่างมาก


 
 
     
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10