หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด
''ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง"
''ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง"

วิสัยทัศน์ อบต.
แม่ระมาด

ศาสนสถานในตำบล
แม่ระมาด

ผลิตภัณฑ์ในตำบล
แม่ระมาด

สนามกีฬา อบต.
แม่ระมาด
ติดต่อ อบต.
055-581-750
อบต.แม่ระมาด
1
2
3
4
5
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.แม่ระมาด 055-581-750  
  Email : maeramad@maeramad.go.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ระมาด จ.ตาก ติดต่อ 055-581-750 , Email : maeramad@maeramad.go.th ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
มท 0836.5/609 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 9 มิ.ย. 2551 ]   
มท.0836.5/464 เชิญเข้ร่วมอบรมการดูแลเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2551 ]   
นค6947/2550 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 [ 16 ต.ค. 2550 ]   
นค7583/2549 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 [ 12 ธ.ค. 2550 ]   
นค7583/2549 แบบฟอร์มบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 5 ต.ค. 2550 ]   
นว7583/2549 บัญชีโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในเขตจังหวัดสงขลา ประจำปี 2549 [ 3 ธ.ค. 2550 ]   
นว0017/ว7714 หารือแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน [ 3 ธ.ค. 2550 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายชื่อใหม่]  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อ ของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเรื่องโปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า (K)  [ 21 พ.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 [เอกสารแนบ]  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด่วนมาก  [ 20 พ.ค. 2563 ]
กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ฟรี จำนวน 18 หลักสูตร  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด  [ 19 พ.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2563 ]
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ลำ [ 18 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก [ 12 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ลำ [ 8 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ลำ [ 8 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสร [ 7 พ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแ [ 7 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสร [ 24 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสร [ 24 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 24 เม.ย. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข [ 22 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์มิใช่ยา [ 22 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสร [ 21 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงาบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 20 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสร [ 17 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสร [ 17 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 14 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสร [ 13 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสร [ 10 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำ บริเวณ [ 10 เม.ย. 2563 ]

 
 
   
 
 
 

ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สูตรดั้งเดิม

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
 
 
 
 
ทต.แม่จะเรา วันอังคารที่26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบา [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จะเรา วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.25น. งานป้องกันและเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาวัน ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เชียงทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเล [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาวัน ประชาสัมพันธ์มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจกา [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.มหาวัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนป [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งหลวง ต้อนรับคณะติดตามและให้คำแนะนำด้านเทคนิควิชาการและข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขในการดำเนิ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จะเรา วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่จะเรา ลง [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศ เรื่อง บัญขีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนต [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จะเรา วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่จะเรา กำหนดการลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
เว็บไซต์อบต.แม่ระมาด (6 ก.ย. 2556)    อ่าน 11623  ตอบ 12  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 133  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 115  ตอบ 0  
 
 
  
 
 
  ท่านมีความพอใจในการติดต่อราชการกับอบต.แม่ระมาดแค่ไหน
  พอใจมากที่สุด
  พอใจ
  ปานกลาง
  ธรรมดา
  ไม่ดี
  ไม่ดีอย่างมาก


 
     
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10