หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
 


 
วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ระมาด เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบสังคมไทย ยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนา ทำสวน
 
 


     
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลแม่ระมาด นับถือศาสนาพุทธคิดเป็น ร้อยละ100โดยมี วัด 2 แห่ง ได้แก่

วัดภุมราวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดป่าไม้ห้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ศาลเจ้า 4 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 , 4 , 7 และ 8 โบสถ์ 2 แห่ง
 
 


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 8 แห่ง แบ่งเป็น

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแกลลอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  
 
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  
 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด  

การศึกษาอื่นๆ ได้แก่
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๓ แห่ง
      ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,7,8
 
 


         

ค่าย ตชด. จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์จราจร จำนวน 2 แห่ง
 
 


         

โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100