หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอรรคเดช สีตุ้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 055581750
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาววริษฐา อุทโธ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 055581750


นางผกาฉัตร บางทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 055581750


นายชัยวัฒน์ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 055581750


นางสาววริษฐา อุทโธ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 055581750


นางสาวนฤมล ผาแสนเถิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
โทร : 055581750


นายอรรคเดช สีตุ้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 055581750