หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 


นายอรรคเดช สีตุ้ย
ปลัด อบต.แม่ระมาด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสาววริษฐา อุทโธ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 


นางอัญชลี วภักดิ์เพชร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวฐิตินันท์ เพียงเพ็ญ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางสาวอัญรัตน์ พุทธวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบาย ชำนาญการ


นางสาวสุธาทิพย์ บุญเลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายวรวุฒิ ทาหว่างกัน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายจิรศักดิ์ ปะนันตา
ผช.จพง.ธุรการ


นายพงษ์กิตติ ปู่อ้าย
ผช.จพง.ธุรการ