หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 


ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

การวางและจัดทำผังเมือง
 
 


งานส่งเสริมอาชีพ
 
เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์
 
ฝึกอบรมอาชีพ
 
การพัฒนาอาชีพ
 
จัดหา/ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน
 
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน

งานสวัสดิการสังคม
 
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

งานนันทนาการ
 
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
 
พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา
 
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรม ด้านนันทนาการ

การศึกษา
 
ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
 
พัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
 
จัดตั้ง/พัฒนา ศูนย์เรียนรู้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

การสาธารณสุข
 
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพถ้วนหน้า
 
ส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง

การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 
ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่และสภาพภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 
 


สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการ ของอปพร. ฯลฯ
 
 


ส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียวในชุมชน

ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมและรณรงค์การลดปริมาณขยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-581-750
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10