หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
 


จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 
 


พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
 


พัฒนาประสิทธิภาพบุคคล

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชานในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนารายได้
 
 


ตามสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาของท้องถิ่น