หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
 


   

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ๙๕๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๔ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

จำนวนครัวเรือนที่ใช้โซล่าเซลล์ ๑๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๗ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
 
 


         

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง

หอกระจายข่าว จำนวน 2 แห่ง

อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
 


 
ในเขตตำบลแม่ระมาด มีประปาหมู่บ้านจำนวน ๔ แห่ง
 
 
 


       

ปั้มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง

ฟาร์มหมูขนาดเล็ก 1 แห่ง

ฟาร์มหมูขนาดใหญ่ 1 แห่ง

ฟาร์มไก่ 1 แห่ง